ZOEKEN

ADVERTENTIE PLAATSEN

DIENSTEN

AgroMachine

Algemene voorwaarden van AgroMachine

 

1.      Doelstellingen

 

1.1.           AgroMachine heeft als doelstelling het creëren van een marktplaats op internet, waar professionals hun gebruikte machines te koop kunnen aanbieden, en kopers tweedehands machines kunnen vinden die zij willen kopen. AgroMachine heeft geen bemoeienis met het uiteindelijke koopcontract tussen koper en verkoper.

 

2.      Acceptatie van de algemene voorwaarden

 

2.1.           Door gebruik te maken van de marktplaats van AgroMachine, als adverteerder of als potentiële koper, geeft U te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van AgroMachine en deze te aanvaarden.

 

2.2.           Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder kennisgeving hiervan. Wij raden U daarom aan om deze Algemene Voorwaarden af en toe door te lezen, zodat U op de hoogte blijft van eventuele wijzingen.

 

3.      Advertenties

 

3.1.           De verkoper stelt de advertentie op, en kan deze wijzigen of verwijderen.

 

3.2.           De verkoper is als enige verantwoordelijkheid voor de gegevens in de advertentie. Hij of zij moet dus juiste en volledig informatie over het product verstrekken, alsmede overige informatie die voor een koper van belang kan zijn. De verkoper is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van opzettelijk verstrekte onjuiste informatie.

 

3.3.           De verkoper moet de advertentie verwijderen zodra de machine verkocht is.

 

3.4.           Per advertentie mag slechts één (1) machine worden aangeboden.

 

3.5.           De inhoud van advertenties mag niet in strijd zijn met de bestaande wetgeving, noch met de doelstellingen van AgroMachine. Indien de inhoud van een advertentie in strijd is met de bestaande wetgeving of met de doelstellingen van AgroMachines, kan de advertentie zonder voorafgaande kennisgeving van de site worden verwijderd. Advertenties voor nieuwe machines worden derhalve niet geaccepteerd.

 

3.6.           AgroMachine heeft het recht om adverteerders te weigeren.

 

3.7.           De adverteerder gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten op de advertentie als zodanig overgaan op AgroMachine, waardoor AgroMachine het recht krijgt de informatie gedeeltelijk of in zijn geheel te publiceren of te kopiëren.

 

 

4.      Aansprakelijkheid en garantie

 

4.1.           AgroMachine biedt een marktplaats waarop adverteerders zelf de advertenties plaatsen. AgroMachine biedt geen garantie voor zover het accuratesse, betrouwbaarheid of de inhoud van advertenties betreft.

 

4.2.           AgroMachine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van misbruik door derden.

 

4.3.           AgroMachine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke indirecte schade dan ook, waaronder inkomstenderving, gemiste besparingen en schade als gevolg van het verlies van gegevens.

 

4.4.           Voor wat betreft de aansprakelijkheid van AgroMachine voor directe schade vanwege toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van advertenties, beperkt de schadevergoeding zich tot het bedrag dat voor de advertentie is betaald.

 

4.5.           AgroMachine kan niet garanderen dat de website volledig foutloos en virusvrij is.

 

 

4.6.           The website van AgroMachine kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

 

5.      Beschikbaarheid

 

5.1.           De infrastructuur, die onder verantwoordelijkheid van AgroMachine valt, garandeert een beschikbaarheid gedurende minimaal 90% van het jaar.

 

5.2.           AgroMachine heeft het recht de inhoud van de website te wijzigen. De website kan vanwege onderhoud of om andere redenen tijdelijk buiten werking zijn.

 

6.      Registratie

 

6.1.           De verkoper is verplicht zich te registreren en moet aangeven akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Ook moet worden aangegeven of deze registratiegegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden. 

 

6.2.           Om gebruik te kunnen maken van sommige diensten, moet de bezoeker van de site geregistreerd zijn. In de registratie moet worden aangegeven of akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden en of deze registratiegegevens gebruikt mogen worden voor marketingdoeleinden.

 

6.3.           Als verkoper kiest U een gebruikersnaam en een wachtwoord. De verkoper is verantwoordelijk voor het afschermen van de gebruikersnaam en het wachtwoord. Bij vermoeden van ongeoorloofd gebruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord, moet de verkoper dit melden aan AgroMachine, en vragen om een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord.

 

7.      Prijzen en betalingsvoorwaarden

 

7.1.           Er moet worden betaald voor de advertenties. De gepubliceerde advertentieprijs is exclusief B.T.W. Hierop wordt het geldende B.T.W.-tarief toegepast.

7.2.           Betalingen kunnen per creditcard of per bankoverschrijving plaatsvinden. AgroMachine heeft het recht om een advertentie, waarvoor niet is betaald, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

 

8.      Auteursrecht

 

8.1.           Alle informatie, teksten, tekeningen, logo's en programma's worden beschermd door het auteursrecht. Het gebruik hiervan in allerlei soorten media is verboden, behalve wanneer de eigenaar hiervoor expliciet schriftelijk toestemming verleent.

 

9.      Overmacht

 

9.1.                Omstandigheden waarop AgroMachine redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, en waardoor AgroMachine niet in staat is om tijdig aan een verplichting krachtens de Overeenkomst te voldoen. Onder deze omstandigheden vallen o.a.:

-       overmacht, blikseminslag, overstroming, storm, explosie, brand en natuurrampen, en;

-       oorlogshandelingen, handelingen van vijandige machten, terrorisme, oproer, binnenlandse onlusten, opzettelijk aangerichte schade, sabotage en revolutie;

 

10. Klachten

 

10.1.       Klachten jegens AgroMachine moeten binnen 3 maanden schriftelijk worden ingediend. 3 maanden na de gebeurtenis kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen.

 

11. Jurisdictie

 

11.1.       Deze Overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wet en is overeenkomstig deze wet opgesteld, en valt onder de jurisdictie van de Belgische rechtbanken in Brussel.

 

12. Ontbindende clausule

 

12.1.       Indien enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling geschrapt en blijven alle overige bepalingen van kracht.

 

Copyright © 2HAND N.V. alle rechten gevrijwaard